Vedtægter

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen den 23 maj 2022

§1  Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Canal6000, der skrives sammenhængende
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding

§2 Formål
Stk. 1: Formål for Canal6000 er at producere, modtage og vise TV/video fra Kolding og omegn.
Stk. 2: Det er en mission for Canal6000 at producere, formidle, kvalitetssikre og streame materiale i professionel kvalitet.
Stk. 3: Vision for Canal6000: Vi vil være nutidens og fremtidens kanal via tidens teknik
Stk. 4: Canal6000 sender TV/video på to hovedkanaler: Kolding.net (kabelnet) samt YouTube. Andre sociale medier kan anvendes til promovering eller fremvisning.

§3 Medlemsforhold
Stk. 1: Som arbejdende medlem kan optages frivillige, som vurderes at kunne bidrage til, at Canal6000 opfylder sine formål, jf. § 2.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved at udfylde en ansøgning om medlemskab. Blanket er tilgængelig på hjemmesiden canal6000.dk – ansøgere kan forvente et svar indenfor 8 dage.
Stk. 3: Medlemmerne kan låne udstyr af Canal6000, efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, til at udføre opgaver for foreningen.
Stk. 4: Medlemmerne skal overholde disse vedtægter og er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvor de har stemmeret.
Stk. 5: Ethvert arbejdende medlem er forpligtet til at udvise initiativ og aktivitet, herunder jævnlig mødeaktivitet, som er med til at forfølge formål for Canal6000, jf. § 2.
Stk. 6: Medlemmer, som ikke er aktive jf. ovenstående stk. 5, kan ekskluderes som medlem ved bestyrelsens beslutning. Generalforsamlingen orienteres om således ekskluderede medlemmer ved næste ordinære generalforsamling.
Stk. 7: Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden, herunder e-mail, med 8 dages varsel. Det forudsættes, at eventuelt igangværende arbejde er overdraget til foreningen inden udmeldelse.
Stk. 8: ”Passive medlemskaber” i form af ren støtte, sponsorater eller lign. har ikke stemmeret.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned.
Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer af Canal6000.
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens fremmødte medlemmer, hver med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.

§5 Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 3. Indkaldelsen offentliggøres via foreningens hjemmeside og Canal6000 Backstage siden på Facebook.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt budget for kommende år
5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 7, stk. 3 og 4
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§7 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3: Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Herudover vælges en suppleant, som deltager i bestyrelsens møder.
Stk. 4: Næstformand, kasserer og 1 suppleant vælges på ulige år.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6: Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes frafald næstformanden.
Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Stk. 8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.
Stk. 9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

§8 Tegningsregler
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening ved økonomiske anliggender ud over den daglige administration jf. § 8 stk. 2 herunder.
Stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til, enten alene eller i fællesskab, at kunne disponere over foreningens økonomiske midler via elektroniske bankprodukter, samt kontofuldmagt og herunder brug af hævekort.

§9 Hæftelse
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, med mindre, dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

§ 10 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 4: Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af denne vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til en anden lokal eller regional forening, som af bestyrelsen vurderes at opfylde lignende formål.