Privatlivspolitik for Canal6000

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål, ud fra foreningens legitime
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du
beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Canal6000 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Dataansvarlig: Foreningens Kasserer
Adresse: Østerbrogade 30, 6000 Kolding
CVR: 39371537
Mail: kasserer@canal6000.dk
Hjemmeside: www.canal6000.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om frivillige:
• Almindelige personoplysninger: fx. Kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og
mailadresser.
• Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Oplysninger om ansatte:
• Almindelige personoplysninger: fx. Kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og
mailadresser.
• Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:
• Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Politiet, fx børneattester
• Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du løbende bliver holdt informeret om ændringer i denne politik enten via mail eller via
foreningens hjemmeside.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud
om fx kurser og kompetenceudvikling
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på
frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens ansatte er:
• At vi kan koordinere og håndtere de ansattes opgaver i foreningen
• At vi har overblik over og kan udvikle ansattes erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud
om fx kurser og kompetenceudvikling
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på
ansatte som arbejder med børn under 15 år)
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion, løn og lignende
• At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens
berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens
vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække
det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke
fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra
og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med udbetaling af løn (kun for ansatte), kørselsgodtgørelse og andre udlæg videregives
nødvendige oplysninger til foreningens bogholder (3. part)

Navn videregives i forbindelse med udstedelse af kursusbeviser.

Derudover videregiver vi ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for
markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som ansat:

Frivillige: Vi sletter oplysninger på vores servere om dig et halvt år efter at dit frivillige arbejde er
ophørt. Oplysninger afgivet i forbindelse med udbetalinger etc. bliver ikke slettet.

Ansatte: Vi sletter oplysninger på vores servere om dig, et halvt år efter at du er fratrådt
stillingen. Oplysninger afgivet i forbindelse med udbetalinger etc. bliver ikke slettet.

Vi kan opbevare oplysninger (i anonymiseret form) på frivillige og brugere til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om
i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine
personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer
vi også datoen herunder. Den nye version af politikken sendes rundt til foreningens medlemmer og
ansatte.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Sidst revideret den 27-6-2019